ایمیل دریافتی از سازمان پارس

آغاز فصل نوین جنبش دانشجویی

با شعار براندازی

سیری در پیشینۀ فعالیت های مبارزاتی آزادی خواهانه و حق طلبانۀ جنبش های دانشجویی در ایران که به بیش از 60 سال        می رسد، دلالت بر آن دارد که آرمان خواهی و عدالت طلبی در یک جامعۀ آزاد، همواره شعار این آزاداندیشان و این مبارزان مسئول اندیشمند بوده است. با گذاری در نمایش روزانه و خیمه شب بازی های مداوم این حکومت جبر و فساد در ایران و بررسی نتایج اسفناک ایران برباد دۀ این عاملان و مزدوران بیگانه که نزدیک به سه دهه، کمر به نابودی اقتصاد و فضای اجتماعی - فرهنگی ایران بسته اند و تجربۀ تلخ این روند استعمار و استثمار مذهبی داخلی و خارجی بر ما، به این نکته پی می بریم که از ماست که برماست و می بایست بپاخاست و بطور جدی استراتژی نهایی را بیان نمود.

آری، زمان آن فرا رسیده است که بطور جدی جنبش دانشجویی کشور وارد عمل شود و شعار نهایی استراتژیک خود که همانا شعار براندازی و مرگ بر جباران حکومت اسلامی است را در شعارهای مبارزاتی خود بگنجاند. جنبش دانشجویی کشور به این آگاهی رسیده است که در این زمان حساس، طرح این شعار اساسی موجب همسویی آحاد ملت ایران می باشد و مردم سیه روز و خاک بر جان نشستۀ ایران، آمادگی همیاری با جنبش دانشجویی را دارند. با شروع حرکت جنبش دانشجویی در مسیر براندازی، به یقین، آحاد ملت ایران در کنار این جنبش که محور اصلی براندازی را در داخل کشور تشکیل خواهد داد، قرار خواهند گرفت. در نتیجه نیاز امروز ما به جنبش پیشرو دانشجویی در بازنگری استراتژیک و انتخاب شعارهای نهایی برای براندازی می باشد. همۀ اجتماعات دانشجویی کشور از این زمان می بایست در مسیر شعارهای براندازی همسو شوند و با هماهنگی با شورای براندازی در همیاری و همسویی دیگر جنبش های مبارز از جمله زنان، کارگران، کشاورزان، کارمندان و اصناف قرار گیرند. با انتخاب این استراتژی کارساز، چه بسا ورای کاستی هایی که تاکنون مجال پیروزی در نابودی حکومت اسلامی را نداده است، با استراتژی نوین جنبش پیشرو دانشجویی و با همیاری همۀ نیروهای مبارز برانداز و آزادی خواه، کشور از شرّ شیاطین مذهبی ضد ایران و ایرانی نجات یابد.

دانشجویان مبارز ایرانزمین، اکنون نیاز ملموس به شما در حرکت نهایی برای نجات ایران در بطن جامعه زخم خورده و شکنجه شده و قربانی داده ایران به چشم می خورد. دانشجویان مبارز ایرانزمین، شما نیروی پیشرو و اندیشمند جامعه فلاکت زده ایران می باشید و می بایست مسئولیت هدایت جنبش براندازی داخل کشور را به دوش بگیرید و با اعتصابات و رویارویی مستقیم با حکومت ملایان و ابراز استراتژی نهایی یعنی شعار براندازی، مسئولیت همسویی نیروهای آزادیخواه و برانداز را به عهده بگیرید. دانشجویان مبارز ایرانزمین، اکنون پس از تجربیات از شکست های پیاپی جنبش آزادیخواه دانشجویی در برخورد با حکومت جبر و فساد اسلامی، می بایست جنبش دانشجویی در مسیر پذیرفتن مسئولیت بیشتر و پیشروی در احقاق حق و آزادی برای ملت ایران، بر این یقین استوار باشد که آزادی، عدالت و رفاه اجتماعی بدون براندازی حکومت جبر و فساد اسلامی امکانپذیر نمی باشد. در انتها من آرمان نوری رهبر جنبش سپید براندازی از شما دانشجویان فرهیخته، اندیشمند، آزادیخواه و مبارز ایرانزمین انتظار دارم در مسیر استراتژی براندازی فعال شده تا با همبستگی همۀ نیروهای برانداز به زودی میهن اهورایی مان را از چنگال ددمنشان بنیادگرای اسلامی رهایی دهیم.

پیروز باد جنبش پیشرو دانشجویان داخل کشور

به امید هماهنگی و همسویی همۀ دانشگاههای کشور در مسیر براندازی

اردیبهشت ماه 3746 جمشیدی

دکتر آرمان نوری

رهبر جنبش سپید براندازی

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158627 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=