صفحه نخست


بلوچ هژار،ایرانے هون وارین رجیم تئی جنگ دیگے

 چنءُ لانچءَانت 

مروچی اےهبر چه کسءَ چیر نه انت که بلوچ گون بازین اڑءُجنجالادیم په دیم انت. بلوچ راج اچ گزرانی،اجتماعیءُ دودءُربیدگی حقان زبهرانت.

 

بلوچستانءِهر کنڈیءَ چه چهبارءُ کنرکءَ بگر تان زاهدانءُ واشءَ آس جمبور انت. اچ بلوچستانءِ نوکین نسل ءُ اوبادگءَ گپتگ تان ملاءُ پکیر، وانندگ ءُ غیر وانندگ.... هر روچ لٹُ کٹ ، په زور منینگ پدا مان وتی بیمناکین بندیگ جاهان بندیگ ءُ پاهو دئیگ بنت.

 

منی هیالا بلوچ تاریخءَ هچ چشین زلم ءُ زورءُ نابرابری نیاتکگ که هنون اےاحمدی نژادءِ هکومتءَ مئےبزگین راجءِ سرءَ آرگاانت .

 

 

چه بندرءَ ایرانءِ بےتمدنینءُ بیزانگین واکان هاس اے هون وارینءُ  پلیتین اسلامی رجیم گون وتی پلینڈ ِیءُ مکاریءَ بلوچ راجءَ وت مان وتءَمیڑنتگ ءُ هنون گون تیزیءَ گلایش انت.

په درورءَ:جدگال ءَ گون کنرکی ءُ چهباری ،کنرکی ءُچهباریءَ گون نیکشهری ءُ هنچوش نیکشهریءَ گون سربازی، سربازیءَ گون سراوانی ،سراوانیءَ گون گشتیءُ واشی، واشیءَ گون زاهدانیءَ ، جنگ دیگے چنءُ لانچءَانت.

 

 

زانتکارانی گشتننت که:راجانی پجار اهانی  وانندگین،زانتکارین ُ پهمیدگین بچ انت . راجءِ دانا ءُ زانتکار راجءَ په شرین ءُ هرابین اسرے برت کننت.            

په همےهاترءَ منی دزبندی انت چه وتی راجءِ وانندگینءُ دانشورین بچءُ دهتگ واجهین برات ءُ هاتونین گوهاران که وتی راجءَ په شرین آسرےببرانت ءُ مئیلنت که اے هون وارین اسلامی رجیمءِواکانءُ پلینڈا ن بلوچ کومءَ وت مان وتءَ جنگ بدینتءُ چه لوڑین آپءَ ماهیگ بگرانت.

 

منءَ پهرانت په وتی راجءَ که آ هچ براےهون وارینءُ پلیتین ایرانءِ اسلامی رجیمءَپه وتی مکسدءُمرادان که هما پلینڈ ی،وت ما وت میڑینگ انت کامیاب کنگءَ نئیلنت.

 

یک پدے دگه من چه وتی دلے جهلانکیان چه پهکین بلوچ راجءُ بلوچی تنظیم ءُ پارٹیان ،چه کاری ءُ بزگر ،چه ملاءُ پکیر،چه وانندگءُ غیر وانندگ، چه جنین ءُ مردین دزبندی کنان که په اے اڑءُ جنجالانی گارکنگے هاترءَ َتپاکی ءُ هورکاریءِگِه ءُمنگهین بئیرکءَ بٹهینت .

 

بلوچ ءِ  گوانک

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159204 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=