صفحه نخست

 

 

جان منیر مینگل در خطر است

این مصاحبہ توسط ( ریاض سھیل) خبرنگار بی بی سی بخش اردو انجام شدہ

برگردان از اردو بہ فارسی : ناصر محتشمی

منیرمینگل مسئول تلویزیون بلوچی بنام صدای بلوچ بعد از دو سال زندانی در ماہ فروری 2008 آزاد شد اما منیرمینگل می گوید بعد از آزادی ھنوز ھم جان او در خطر است، چون زیر نظر سازمانھای امنیتی پاکستان است ۔

منیرمینگل با بی بی سی بخش اردو می گوید آنھا او را در تاریخ 23 فییروری آزاد کردند، اما دادگاہ سپتمبر 10 حکم آزادی او را صادر کردہ بودہ ولی برای عمل این حکم توجھ نشد ۔

منیر مینگل می گوید او را در تاریخ 4 اپریل 2006 در فرودگاہ کراجي زمان بازگشت از دبی دستگیر کردند ۔ پاسپورت او را گرفتند و چند نفر با لباس شخصی او را ھمراہ خود بردند ۔ او می گوید او را تا ساعت پنج عصر نگھداشتند و سپس او را بہ پادگان ملیر منتقل کردند ۔
منیرمینگل می گوید مکرر از من سئوال می کردند کہ شما یک بلوچ روستایی ھستید چرا رشتہ حسابداری تحصیل کردہ اید؟ من برای آنھا توضیح می دادم ۔ دوبارہ آنھا می گفتند، شما کہ باسواد و تحصیل کردہ ھستید چرا ناسیونالیست یا قوم پرست می شوید؟! منیرمینگل می گوید بعد از پنج ماہ آمدند و بہ من گفتند شما بیگناہ ھستید اما ھدف ما این است کہ اجازہ ندھیم کہ قوم بلوچ بہ رسانہ ھا ( میدیا ) دسترسی پیدا کند! و شما تنھا تحصیل کردہ ای ھستید کہ برای آگاھی آنھا تلاش می کنید ۔

منیر می گوید برای شکنجہ روحی مرا با خانوادہ ام در میان افراد مسلح روبرو می کردند و بہ خانوادہ ام فشار می آوردند و می گفتند بہ پسرتان بگویید با ما ھمکاری کند وگر نہ با نتیجہ بدی روبرو خواھد شد ۔

آنھا می گفتند سازمان جاسوسی ( سی آئی ڈی ) بہ جرم خیانت بہ کشور بر علیہ شما گزارش کردہ کہ شما دو سال پیش سخنرانی کردہ اید و در آن سخنرانی گفتہ اید کہ مشکل بلوچ ھا تنھا سیاسی نیست بلکہ فرھنگی، اقتصادی، سیاسی و سماجی است و شما باعث برانگیختن احساسات مردم شدہ اید ۔

منیر مینگل می گوید مرا بجرم خیانت بہ کشور در دادگاہ مخصوص ضد تروریستی معرفی کردند، اما قاضی از بررسی پروندہ خوداری کرد، سپس پروندہ را پیش ( Session Judge ) بردند ۔
قاضی پروندہ افسر پلیس را دستبند زد و حکم صادر کرد کہ باید معزول شود، اما پلیس عذرخواھی کرد و گفت این دستور حکام است کہ نباید منیر مینگل آزاد شود ۔ سپس دادگاہ حکم آزادی بندہ را با قید ضمانت صادر نمود ۔

منیر می گوید زمانیکہ مرا بہ زندان بازگرداندند بہ من گفتند کہ شما طبق قانون ( ایم پی او ) دستگیر ھستید ولی ھیچگونہ حکم و نامہ ای بہ من نشان ندادند ۔ بہ گفتہ او مطابق با قانون ( ایم پی او ) حق ندارند بیش از 3 ماہ شخصی را بازادشت کنند اما آنھا مرا پنج ماہ زندانی کردند ۔
در رابطہ با آزادی او می گوید، قبل از آزادی یک افسر پیش من آمد ولی خود را معرفی نکرد و گفت من از طرف حکام بالا آمدہ ام تا شما را پیش آنھا ببرم، اما من رفتن ھمراہ با او را انکار کردم ۔
شب ساعت 11 یکبار دیگر بہ من گفتند کہ شما آزاد ھستید ولی آنھا با خانوادہ من تماس نگرفتہ بودند و ھیچگونہ سند و مدرکی تھیہ نشدہ بود ۔ بہ ھمین دلیل آنھا دوبارہ از آزادی من انکار کردند ۔

منیرمینگل می گوید صبح روز بعد آنھا مرا آزاد کردند و زمانیکہ بہ کویتہ رسیدم خانہ ما در محاصرہ سازمان امنیتی بود و تمام حرکات مرا زیر نظر داشتند و بعد از چندین روز موفق شدم بہ کلات پیش فامیل ھای خود بروم ۔
او می گوید ھنوز ھم من احساس خطر می کنم و می ترسم کہ یک روزی مرا ترور کنند، و من حق نوشتن و حرف زدن را ندارم ۔
زمانیکہ از پنج ماہ ابتدای زندانی حرف می زند بغض گلویش می گيرد ۔

www.balochetawaar.com

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158669 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=