صفحه نخست

 

ادامه واکنش ها به اعدام وشهادت مولاناعبدالقدوس ومولانامحمدیوسف(رحمهماالله)

 

عبدالوهاب بلوچ: سازمان ملل دولت ایران رابخاطر اقدامات ظالمانه اش موردبازخواست قراردهد.

رهبر"جنبش ملی بلوچ"گفت: دولت ایران علماءومردم عادی بلوچ رابدون طی مراحل قانونی وبه بهانه هاوعناوین مختلف    دار می زند. سازمان ملل بایداین مسئله راباجدیت پیگیری کند.

ایشان پس ازتظاهرات هواداران خود درمقابل باشگاه خبری کراچی سخنرانی میکردند. تظاهرکنندگان باحمل پلاکاردهاوپارچه هائی که برآنهاشعارنوشته شده بود شهادت مظلومانه دوتن ازعلماءاهل سنت وبلوچ ایران رادر فروردین87 بشدت محکوم کردند.

تظاهرکنندگان درجمع خبرنگاران رسانه های مختلف باسردادن شعارعلیه دولت ایران سکوت محافل جهانی مخصوصا سازمان ملل واتحادیه اروپا را شگفت انگیز توصیف کردند.

عبدالوهاب بلوچ  بلوچهای مقیم خارج رابه وحدت وسازمانهای مبارزبلوچستان رابه ادامه مبارزه دعوت داد.

تفتان

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72687 visitors (159235 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=