شعر آز : محمد آرمیان

 

بسیجی  زین سبب محکوم هستی

 

بسیجی، ای عشایر

تو نمیدانی چه هستی

گویمت من پست پستی

در فریبی سختُ

بس مذموم هستی

زین سبب،

محکوم هستی

   *  *  *

تو مستی

تو پستی، ای بسیجی

در پی خودکامگی هستی

زحق بیگانه گشته

داده ای تن را به پستی

مست مستی

زین سبب،

محکوم هستی

    *  *  *

تو مستی ای بسیجی

مردکه پستی

خودت هرگز نمیدانی

کی هستی

دوست ظالم

دشمن مظلوم هستی

زین سبب،

محکوم هستی

   *  *  *

ای بسیجی

تو چقدر پستی

گجر را چوبدستی

 

 

 

 

 

 

برادر میکشی مستی

به مظلومان زبر دستی

نمیدانی چقدر بدنام هستی

ای بسیجی

زین سبب

محکوم هستی

  *  *  *

برادر ای بسیجی

تو بلوچی ای عشایر

تو نمیدانی

خودت را دشمنی !؟

تا کی چنین هستی

بیا بیرون ز نادانی و مستی

برادر را بده دستی

تو امید وطن هستی

چرا آخر اسیر دشمن پستی

ای بسیجی

زین سبب محکوم هستی

*  *

 

 

 

 


www.watwajahi.blogfa.com

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72196 visitors (158363 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=