صفحه نخست

نگاهی به شبکه استانی هامون

 

درسال گذشته شاهدافتتاح شبکه سیما(تلویزیون ) دراستان سیستان وبلوچستان بودیم امابرنامه های پخش شده درطول این مدت درجهت نیل به اهداف گروهی اقلیت در این استان پهناوربوده است. بطورکلی هدف ازایجادشبکه های استانی درمناطق مختلف ایران حفظ وترویج فرهنگ بومی وهمگام سازی آن باتوسعه فرهنگ ملی وانعکاس محرومیت هاوتبلوراندیشه هاست. اما گرایشهای قومی ومذهبی عده ای درشبکه هامون وعدم توجه به خواسته اکثریت مردم بلوچستان نه تنها باعث دلزدگی مخاطبان شده بلکه خطربزرگی همچون گرایش جوانان به سمت برنامه های غیرمجازومبتذل بیگانه رافراهم کرده است . حتی تعدادموافقان شبکه دربین قشرخاص که صداوسیماآنها رامخاطب اصلی خودمیداندبسیاراندک است وروزبه روزتعدادآنهاکاهش پیدامی کند. ارتباط خشک سردورسمی بامخاطب ،عدم وجودبرنامه های پربار وارزشی برای منطقه وسیع بلوچستان ،عدم جلب اعتمادمردم ،درپاره ای موارداهانت به شعایرفرهنگی ومذهبی مردم منطقه ،همه وهمه باعث دلزدگی وناامیدی مردم شده است.بااین وجودوباتوجه به مرزگسترده هجوم فرهنگی بیگانگان دیگرچگونه می توان جوانان رابه سمت اصالت خویش وافتخارایرانی بودن هدایت نمود؟ وقتی که گسترش فرهنگ بومی واسلامی باشبکه های (ملی) امکان پذیراست،چه نیازی به شبکه محلی است که به جای ایجادووحدت وهمدلی درجامعه سیستان وبلوچستان ،باعث نارضایتی مردم و اقوام می شود؟

چون با پیشرفت تکنولوژی وتوسعه صنایع ارتباطی دیگرایجادموانع برای ارتباط بین ملل امری محال است ودرآغازقرن بیست ویکم هرجایی ازاین کره زمین تحت پوشش امواج رادیویی وتلویزیونی قرارگرفته است ونقطه کوری وجودندارد . تنوع برنامه هاازیک طرف واهداف مغرضانه تهیه کنندگان این برنامه هاازطرف دیگرموجبات انحراف نسل جوان راازفرهنگ دینی وملی فراهم نموده است ودیگربرنامه های فاقدکیفیت وجهت دارشبکه های محلی درافکارعمومی جایگاهی ندارد.جالب است درعصرارتباطات ، مسئولین شبکه هامون به این مساله غافل اندونتوانسته اندجایگاه خودرادراین زمینه ارتقادهند ،درنتیجه باپخش برنامه های بی محتوارگزارش های خبری غیرواقعی زمینه رابرای رجوع خانواده هابه شبکه های غیرایرانی فراهم کرده اند.

 باتوجه به تاکیدمسئولان نظام به حفظ وحدت ورسیدگی به مردم محروم بلوچستان،تاکنون مسئولان وکارکنان شبکه هامون به این مسئله عنایتی نداشته وباپخش اخباریک طرفه سعی درایجادبدبینی درمردم نسبت به جمهوری اسلامی دارند.

مثال: شبکه هامون ورادیومحلی زاهدان هرهفته مراسم برگزاری نمازجمعه درمساجد اهل تشیع راجزءبه جزءوحتی باذکرامام جمعه ومکان برگزاری حتی درروستاهایی مانندزهک ودلگان که تعدادنمازگزاران آنهاازصدهانفرتجاوزنمی کندرابه صورت مشروح گزارش می کنندودراین میان به برگزاری نمازجمعه اکثریت مردم اهل سنت این استان که درهرشهری به هزاران نفر ودربیش ازصدهامسجدبرگزارمی شودتوجهی ندارند.

این رسانه ملی دراختیارگروهی قرارگرفته که به وحدت وانسجام مردم نمی اندیشدودراین شرایط حساس جهان ومنطقه به دشمنان اسلام فرصت توطئه می دهد.

درپایان انتظارداریم مسئولان ذیربط شبکه هامون با انجام وظیفه براساس اهداف انقلاب ومصالح نظام جمهوری اسلامی وایجاداعتماددرمردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی برنامه ریزی نمایندوازپخش برنامه های تفرقه انگیزخودداری وواقعیات جامعه رامنعکس کنند. چون باافزایش آگاهی مردم وتوسعه ارتباطات دیگرجایی برای پنهان کردن واقعیت ها وجودندارد.

دشمنان ایران درکمین هستندکه ازتفرقه بین ملت وایجادبدبینی درمردم نسبت به نظام جمهوری اسلامی استفاده نموده وتسلط خودرابرمسلمانان منطقه گسترش دهند. حوادث چندسال اخیردرکشورهای فلسطین ،افغانستان وعراق همگی حاکی ازبرنامه های پیچیده استعمارگران برای نابودی اسلام وزنگ خطری برای همه مسلمانان می باشد

پيام بلوچ

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72196 visitors (158374 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=