اطلاعیه جدید جنبش مقاومت مردمی ایران


به نام الله
بدینوسیله جنبش مقاومت مردمی ایران ( جندالله ) صدورحکم ظالمانه وغیر انسانی اعدام برای یعقوب مهر نهاد فعال مدنی ، اجتماعی راشدیدا محکوم کرده وبه رژیم مستکبر ، جاهل وجائر ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از چنین اقدامات وحشیانه وضد بشری بردارد درغیراین صورت جوانان دلیر وغیوراین خطه آرام نخواهند نشست وپاسخ دندان شکنی به مزدوران ولایت فقیه خواهند داد .
همچنین جنبش برای باری دیگر اعلام می دارد یعقوب مهرنهاد هیچ رابطه ای با جنبش مقاومت نداشته و جرمش فقط دفاع از مردم و بیان مظلومیت و محرمیت بلوچستان بوده است و از آنجائیکه رژیم ضد بشری ولایت فقیه دگر اندایشان و مخالفان را برنمی تابد می خواهد با اعدام و سرکوب بیداری مردمی در بلوچستان را خفه نماید ، ولی رژیم بداند با حذف کردن و اعدام کردن یعقوبها هرگز نمی تواند در برابر موج بیداری ایستادگی نماید بلکه اعدام و شکنجه نابودی و زوال رژیم ولایت فقیه را نزدیک تر نموده و عزم و اراده جوانان این خطه را مستحکم تر و قوی تر نموده تا با تمام وجود در برابر رژیم جهل و جور بایستند.
همچنین دستگیری و بازداشت و صدور حکم اعدام برای یک فعال مدنی و اجتماعی ثابت می کند در بلوچستان امکان مبارزه مدنی و سیاسی وجود ندارد و تنها راه رسیدن به عزت و آزادی مبارزه مسلحانه و نبرد آتشین است و رژیم با اقدامات وحشیانه اش مردم را به سوی چنین نبردی سوق می دهد.
در آخر باز جنبش مقاومت مردمی ایران به رژیم جهل و جور ولایت فقیه هشدار می دهد که دست از جنایت بردارد و زندانیان سیاسی را آزاد کند و گرنه با خشم مردم مسلمان بلوچ مواجه خواهد شد و فرونشاندن آتش خشم مردم بلوچ آسان نخواهد بود.

جنبش مقاومت مردمی ایران (جندالله)

 

 

بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 72397 visitors (158607 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=