سركوب, ضرب و شتم و كشتارمردم توسط مزدوران رژيم


ضرب وشتم جوان تهراني به بهانه مبارزه با ارازل و اوباش



گلوله باران خودروهاي حاوي گازوئيل در جاده مير جاوه زاهدان


جنايت پاسداران به دو مسافر بلوچ



تيراندازي به خودروي حاوي گالن آب آشاميدني و درگيري مردم با نيروهاي رژيم



تظاهرات دانشجويان دانشگاه تهران آذر 86 جديد



بے شك تو بكش ظلم بكن آس بجن
من دارءٍ سرا حق گوشاں چپ نہ باں
 
Today, there have been دفــعـــا ت بـــازديـــد 70961 visitors (155310 hits) تعداد صفحات باز شده on this page!
=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=